آدرس:
قم - میدان شهرداری - ورودی بلوار هفتم تیر - آموزشگاه مالی و بازرگانی تجارت نوین
تلفن:
025-36633976
نمابر:
025-36633976
موبایل:
09100110014