محمد مهدی محرابی

تحلیلگر ارشد بازار سرمایه

تجارت نوین

قم میدان شهرداری ورودی بلوار هفتم تیر سمت راست گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری تجارت نوین

قم

ایران

025-36633976