آزمونها

آزمون دوره 1 - تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان

آزمون دوره 2 - تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد

آزمون دوره 3 - تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

آزمون دوره 4 - آمار و ریاضیات مالی

آزمون دوره 5 - اکسل مالی و نرم افزارهای کاربردی

آزمون دوره 6 - فنون و روشهای تصمیم گیری

آزمون دوره 7 - ارزشیابی اوراق بهادار

آزمون دوره 8 - فنون و روشهای بهینه یابی

آزمون دوره 9 - ارزیابی ریسک و بازده پورتفو

آزمون دوره 10 - بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری

آزمون دوره 11 - بازار مشتقات

آزمون دوره 12 - تحلیل تکنیکال مقدماتی

آزمون دوره 13 - تحلیل تکنیکال پیشرفته

آزمون دوره 14 - معامله گری بر اساس فرکتال


چاپ